Текущо и годишно счетоводно обслужване

Тази услуга включва:       

  • Компютърна обработка на документи за покупки и продажби от сделки в страната и чужбина и текущо отчитане на стопанските операции съобразно действащото българско и европейско законодателство, Националните или Международните счетоводни стандарти;
  • Електронно подаване на изискуемите месечни, периодични или годишни справки, финансови отчети и декларации съгласно данъчното законодателство чрез електронния подпис на счетоводното предприятие;
  • Подготовка и подаване на Интрастат декларации;
  • Счетоводно и данъчно отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи;
  • Отговорност и защита на извършената от нас работа пред органите на НАП и НОИ, пред одиторски компании и други контрагенти, съгласно  писмено изявление на фирмата Възложител.

Contact Info

  •  София, бул. “България” No 58, бл. А ет.1 ап.3
  •  +359 2 465 47 68
  •  +359 888 33 64 47
  •  office@sikom2001.com

Пишете ни